مرخص شدن پله از بیمارستان به نگرانی در مورد سلامتی فوتبالیست اسطوره ای برزیل پایان داد