زیباکردار: 627 میلیون تومان غرامت به مزارع پالنگان پرداخت شد