تجمع مخالفان سیاست‌های ریاضتی مقابل خانه دیوید کامرون/ 17 تن بازداشت شدند