محمدپناه: 33 برنامه توسط کمیته دانشجویی کنگره پیشمرگان مسلمان کرد تدوین و اجرا شد