نوری: ظرفیت‌های رسانه‌ای کردستان برای پوشش کنگره پیشمرگان مسلمان کرد به‌کارگیری می‌شود