اهدای 35 میلیون ریال کفش به ایتام در بندرترکمن گلستان