فولیک اسید از اثرگذار ترین ویتامین‌ها محسوب می‌شود