چهره ماندگار خوشنویسی گفت: چلیپا، میدان هنرنمایی خوشنویسان معاصر است