شاید من هم بودم مثل خانزاده و صادقیان رفتار می‌کردم!