سرمايه‌گذاري 200 ميليارد توماني دربازار بزرگ انديشه