تشریح برنامه‌های دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی در کمیسیون آموزش مجلس‌