ایجاد زرادخانه تسلیحاتی برای شورای همکاری و حمایت از توافق هسته‌ای با ایران