اسرائیل در جنگ غزه در مورد غیرنظامیان بی اعتنا بوده است