اسرائیل در جنگ غزه درخصوص غیرنظامیان بی اعتنا بوده است