اسرائیل در جنگ غزه به غیرنظامیان بی اعتنا بوده است