تخليه و بارگيري حدود10ميليون تن کالا در بنادر ايران