تالیف و تدوین کتاب نماز، فرهنگ نذر و غذاهای آیینی در اعیاد اسلامی به پایان رسید