الجریده: دعوت السیسی از پوتین برای حضور در مراسم ...