محصص: نفت در مرحله حذفی هم موفق می‌شود/ العین مزد تجربه بازیکنانش را گرفت