با وزنه برداران كاملا بومي در ليگ كشور شركت مي كنيم