بارها نامه نوشتیم؛ گره مالی مشکل بیمه هنرمندان هنوز باز نشده است‌