برگزاری پانزدهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن از نیمه نخست ماه شعبان