هماهنگ کننده سازمان ملل: بمباران صعده، نقض حقوق بین ...