اصلاح وضعیت بدن مهمترین اقدام در پیشگیری از انحنای کمر است