فضای فرودگاه مهرآباد با انتقال پروازهاي زيارتي بهتر شده است