اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس فردا از نمایشگاه کتاب بازدید می‌کنند