احضار برخی مسئولان مطلع برای حضور در جلسه محاکمه مرتضوی‌