نویسنده فرانسوی به بررسی تاریخ و معماری دوره ساسانی می‌نشیند