تمجید فعال فرهنگی ایتالیا از نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی