چه اتفاقاتی که در جنگ نیفتاد؛ درنگی بر کتاب بزرگِ «آن بیست و سه نفر»‌