قدردانی پوتین از سازمان ملل به خاطر حفظ صلح در جهان