اعتراض جامعه مدرسین به سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایت علیه یمن