تعامل مشترک بین اسلام و مسیحیت از ضروریات جهان امروز است‌