نقدی بر دیدگاه مستشرقان درباره نقش جهاد در گسترش اسلام