نام نیکو کز بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار