روایت عکاس کانادایی از تسخیر لانه جاسوسی در تلویزیون‌