آنچلوتی: اگر مقابل یووه اینگونه بازی کنیم به فینال می رسیم