آمریکا با آموزش نظامی به شورشیان سوری به دنبال براندازی دولت سوریه است