نیاز 4 میلیارد تومانی برای کمک هزینه مراکز توانبخشی به خانواده‌های نیازمند‌