وزیر اسبق جهاد کشاورزی به منتقدان خودکفایی پاسخ داد