اژه‌ای: تقصیر متهم پرونده حادثه مهاباد روشن است اما میزان اتهام بعدا مشخص می‌شود