نظارت و بازرسی از تجهیزات نظامی هدف کشورهای غربی است