برکناری مدیرعامل مخابرات ایران/ مخابرات با سرپرست به مجمع می‌رود