یک خیر نیکوکار دویست میلیون ریال برای احیای موقوفات سیستان اهداء کرد