بیماران روانی مشکل دارند اما مشکلات وزارت بهداشت هم جدی است