فیسبوک می خواهد دسترسی مردم کشورهای دور افتاده و جهان سوم به اینترنت را تسهیل کند!