روایت عکاسی از زندگی عشایر ایرانی در قاب تلویزیون‌