قیام امام خمینی برگرفته از تفکر ناب اسلامی و عدم اعتقاد به جبر بود