تالار اصلی تئاتر شهر میزبان «دراعماق» مصطفی عبداللهی