سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح های کلیدی وزارت ارتباطات